NAKUPUJTE CEZ

E-MAIL:

objednavky@tonersvet.sk

 

 

OVERENÉ NAŠIMI ZÁKAZNÍKMI:

"Tovar ktorý je v iných obchodoch dosť drahý u Vás za veĺmi slušnú cenu. Dobrá komunikácia"

 

"Môžem doporučiť, RÝCHLOSŤ KVALITA PROFESIONALITA"

 

"Doporučujem skvelé ceny prístup plus darčeky"

 

 

AKTUÁLNE DARČEKY:

-Podložka pod myš

-Kancelárske pero

-Kancelársky papier pri 3ks

KONTAKTY

Tonersvet.sk Michal Panák - MIPA
Agátová 22/13
Partizánske 958 04
tel: 0944 071 184
napíšte nám

Reklamačné podmienky
Ako nakupovať

Reklamačné podmienky internetového obchodu tonersvet.sk
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
 3. Na všetko ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Na originálnych a kompatibilńych atramentových alebo laserových kazetách, ktoré podliehajú skrátenej dobe záruky je táto vždy vyznačená na obale náplne
 5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.
 6. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 7. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
  1. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
  7. z atramentovej kazety bolo spotrebované viac ako 1/10 náplne
  8. z laserovej kazety bolo spotrebované viac ako 1/10 náplne
  9. tovar je po vypršaní záručnej lehoty
  10. nebol predávajúcemu dodaný riadny doklad o kúpe tovaru alebo jeho kópia
  11. pri pokuse o opravu alebo úpravu tovaru zákazníkom
 8. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 9. Záruka sa nevzťahuje na reklamovanie parametrov, ktoré výrobca nezaručuje.
 10. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 11. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu Michal Panák – MIPA Agátová 22/13 Partizánske 95804, avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe - faktúru, dodací list alebo doklad z registračnej pokladne. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne spolu s tovarom - nie formou e-mailu.
 12. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový
 14. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)
  3. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu
  4. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie
  5. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený
  6. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho
 15. Neoprávnená reklamácia. V prípade, že sa popisovaná závada počas testovania neprejaví je odberateľ povinný zaplatiť všetky vzniknuté náklady spojené s manipuláciou a testovaním výrobku, teda bežný servisný poplatok 10 €. Zaslanie tovaru do reklamácie na žiadosť zákazníka aj napriek tomu, že sa závada neprejavila a ostatné náklady s tým spojené hradí zákazník.
 16. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 17. Kontakt na predajcu Michal Panák – MIPA Agátová 22/13 Partizánske 95804 0944 071 184

Orgán Dozoru

Orgán dozoru nad internetovým obchodom www.tonersvet.sk má Inšpektorát SOI Hurbanova 59 911 01 Trenčín

MWFlNDI1YT