NAKUPUJTE CEZ

E-MAIL:

objednavky@tonersvet.sk

 

 

OVERENÉ NAŠIMI ZÁKAZNÍKMI:

"Tovar ktorý je v iných obchodoch dosť drahý u Vás za veĺmi slušnú cenu. Dobrá komunikácia"

 

"Môžem doporučiť, RÝCHLOSŤ KVALITA PROFESIONALITA"

 

"Doporučujem skvelé ceny prístup plus darčeky"

 

 

AKTUÁLNE DARČEKY:

-Podložka pod myš

-Kancelárske pero

-Kancelársky papier pri 3ks

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Tonersvet.sk Michal Panák - MIPA
Agátová 22/13
Partizánske 958 04
tel: 0944 071 184
napíšte nám

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode tonersvet.sk. Nižšie podrobne vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu tonersvet.sk Michal Panák – MIPA Agátová 22/13 Partizánske 95804, IČO: 47332271 DIČ: 1081348026 IČ DPH: SK1081348026 a práva kupujúceho.
Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, Občianskym zákonníkom ( č. 40/1964 zb. ) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa ( č. 250/2007 zb. ). Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

Kupujúci:

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kupujúci/spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo užíva služby za iným účelom ako je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci/podnikateľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e mailom na e mailovú adresu uvedenú v objednávke, toto potvrdenie však nemá vplyv na vznik zmluvy. Vzniknutú zmluvu ( vrátane dohodnutej ceny ) je možné meniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Informácia o uzavretej zmluve a o obchodných podmienkach

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné a reklamačné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné a reklamačné podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, je možné zmluvu uzavrieť aj v inom, pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ich skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky, rovnako aj reklamačné podmienky, sú zobrazené ne webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

Tovar

Internetový obchod tonersvet.sk ponúka a dodáva výrobky vyrobené na území  SR  alebo dovezené do SR len oficiálnymi cestami ( to znamená od výrobcu alebo od autorizovaného distribútora pre SR ). Všetky výrobky sú výrobcom určené pre SR.

 

Cena

Cena tovaru je uvedená v internetovom obchode dodávateľa na adrese onersvet.sk a v e-maile potvrdzujúcom objednávku tovaru. Ceny sú platné v dobe objednávky a sú konečné, t.j. vrátane DPH , prípadne vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. Kupujúci má možnosť pred uskutočnením objednávky zoznámiť sa so skutočnosťou, ako dlho zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Ceny ponúkané v internetovom obchode tonersvet.sk platia výhradne pre objednávky generované prostredníctvom internetového obchodu tonersvet.sk.

V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

1. Prostredníctvom elektronického obchodu na www.tonersvet.sk
2. Elektronickou poštou na adrese objednávky@tonersvet.sk
3. Osobne
4. Telefonicky

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.

 

Platobné podmienky

Za všetky dodávky platí objednávateľ dopredu (bankový prevod dopredu), alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste alebo dobierku pri doručení tovaru prepravcom (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

Pre zmluvných obchodných partnerov zasiela dodávateľ objednaný tovar na faktúru. Splatnosť faktúry a ďalšie podmienky sú dohodnuté individuálne.

Súčasťou každej dodávky tovaru je platný daňový doklad.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

 

Dodacie podmienky

Kupujúci je dopredu informovaný o aktuálnej skladovej dostupnosti ponúkaného tovaru. Prevažná väčšina ponúkaného tovaru je na sklade a je obratom expedovaná. Pred potvrdením objednávky v pokladni internetového obchodu je zákazník informovaný o predpokladanom dátume doručenia.

Objednávky prijaté počas pracovných dní do 15:30 sú expedované v deň objednania. Z dôvodu rýchlej obrátky zásob môže dôjsť k vypredaniu zásob vybraného produktu. Za túto výnimočnú situáciu sa internetový obchod tonersvet.sk vopred ospravedlňuje.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Tovar je možné doručiť osobným vrátením, alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov ( napr. Slovenská pošta ).

Kupujúci spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Pri učinení prejavu vôle k odstúpeniu od zmluvy nám prosím oznámte spôsob, akým si želáte vrátiť peniaze. Pred vrátením tovaru je vhodné informovať dodávateľa, a tak predísť prípadnému nedorozumeniu. V prípade, že bude tovar vrátený bez predchádzajúcej dohody, peňažná čiastka bude zaslaná na spiatočnú adresu uvedenú na zásielke.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade celkom jasnej tlačovej chyby, týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov.

 

Záručné a reklamačné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Záručné a reklamačné podmienky nájdete na internetovej adrese www.tonersvet.sk

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 19.7.2015

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Orgán Dozoru

Orgán dozoru nad internetovým obchodom www.tonersvet.sk má Inšpektorát SOI Hurbanova 59 911 01 Trenčín

NzEyNjE0N